unia

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ,,UTWORZENIE KLUBU PRACY W GMINIE CHODECZ’’

Zapraszamy do udziału w projekcie ,,Utworzenie Klubu Pracy w Gminie Chodecz’’ skierowanego do osób bezrobotnych, zrejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Chodecz. 

Projekt skierowany jest do 10 bezrobotnych kobiet i 10 bezrobotnych mężczyzn, spośród  których 10 osób będzie mogło skorzystać z kursów zawodowych.

Projekt będzie realizowany na terenie Miasta i Gminy Chodecz, z wyjątkiem kursów zawodowych, które będą się odbywały w miejscach wskazanych przez firmy odpowiedzialne za szkolenia.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Chodecz.

Czas trwania projektu: 01.06.2022r. do 30.11.2022r.                                                                                                                                                                                                                                                    

W ramach projektu przewidziano:

  1. Aktywizację społeczną:

- indywidualne spotkania z psychologiem,

- warsztaty psychospołeczne,

- zajęcia kulinarne,

- zajęcia z rękodzieła.

  1. Aktywizację zawodową:

- indywidualny trening autoprezentacji w rozmowie kwalifikacyjnej,

- warsztaty z przygotowania CV i listu motywacyjnego,

- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,

- grupowe spotkania z doradcą zawodowym,

- ,,koszyk kursów’’ dla 10 osób,

-  stypendium stażowe dla osób uczestniczących w kursach zawodowych,

- zwrot kosztów dojazdu (bilety miesięczne).

 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą składać pobrać i złożyć dokumenty rekrutacyjne w dni robocze, w pokoju nr 6 w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz, w godz. od 10:00 do 13:00. Spośród osób zainteresowanych udziałem w projekcie Komisja Rekrutacyjna, wyłoni kandydatów spełniających wymogi formalne.

O G Ł O S Z E N I E

W dniach od 26 kwietnia do 29 kwietnia 2022r. w godz. od 9.oo do 14.oo z przerwą od 11.00 do 11.30 w budynku  Domu Kultury przy ul. Ogrodowej 7 w Chodczu (stary KLUB) będzie wydawana żywność w ramach programu POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

 

Wszystkie osoby, które zostały zakwalifikowane przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka do otrzymania takiej formy pomocy proszone są o stawienie się w wyznaczonym dniu i godzinie - celem odebrania żywności. Jednocześnie przypominamy, że z powodu pandemii koronawirusa w dalszym ciągu prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości i zalecamy maseczki osłaniające twarz i nos. Osoba odbierająca paczkę musi okazać się dowodem osobistym dowodem osobistym .

Żywność będzie wydawana zgodnie z poniższym harmonogramem, którego należy przestrzegać:

 

  1. W dniu 26 kwietnia br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: CHODECZ, CHODECZEK WIEŚ.
  1. W dniu 27 kwietnia br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: PYSZKOWO, MIELNO, MIELINEK, GAWIN, UKLEJNICA, SADOK, KOŁATKI, LUBIENIEC, RUDA LUBIENIECKA, MICIELNO, PIOTROWO, NOWINY, NIWKI, KOŃCE, WOLA ADAMOWA, BRZYSZEWO.
  1. W dniu 28 kwietnia br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: ZIELENIEWO, ŁAKNO, ŁANIA, ŁANIĘTA, OGORZELEWO, WITOLDOWO, ZBIJEWO, SZCZECIN, CETTY, STRZYGI, STRZYŻKI, STRZYGOWSKA KOLONIA, HUTA TOW., HUTA CHODECKA, PODGÓRZE ZAMECZEK, NIESIOŁÓW TOW., MSTOWO, BOGOŁOMIA.
  1. W dniu 29 kwietnia br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: IGNALIN, FLORKOWIZNA, ZALESIE, PRZYSYPKA, SŁAWĘCIN, SŁAWĘCKIE GÓRY, TRZESZCZON, PSARY, PROSNO, KUBŁOWO MAŁE, KUBŁOWO, PIELESZKI, KROMSZEWICE, SOBICZEWY;

Ponadto informujemy, że nie będzie żadnych odstępstw od wyżej zamieszczonego harmonogramu.

 

                                                                                     MGOPS w CHODCZU

K O M U N I K A T

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODCZU UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA  1 MARCA DO 04 MARCA 2022R. (PIĄTEK) – BĘDĄ WYDAWANE SKIEROWANIA NA PACZKI ŻYWNOŚCIOWE Z CARITAS. DOCHÓD UPOWAŻNIAJĄCY DO SKORZYSTANIA Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

- 1707,20 zł  - dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1320,00 zł  - dla osoby w rodzinie

UWAGA

Skierowania wydawane będą w dniach od 01 MARCA DO 04 MARCA 2022r. w dni robocze wyłącznie w godz. od 11.30 DO 14.00  w SALI KONFERENCYJNEJ BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY CHODECZ ul. Kaliska 2 (I PIĘTRO – OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O SKIEROWANIA UPRASZA SIĘ O WCHODZENIE WEJŚCIEM PRZY URZĘDZIE STANU CYWILNEGO. KAŻDA OSOBA MUSI MIEĆ  DOWÓD OSOBISTY I SKSEROWANY KOMPLET DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH DOCHÓD RODZINY TJ;

FUNDUSZE2

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ,,UTWORZENIE KLUBU PRACY W GMINIE CHODECZ’’

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu informuje, że wydawanie paczek żywnościowych osobom,

którym wydano skierowania odbędzie się w dniach od 10 do 17  sierpnia 2021 roku w godzinach: od 9.00 do 14.30 z przerwą od 11.00 do 11.30 w budynku  Domu Kultury przy ul. Ogrodowej 7 w Chodczu (stary KLUB).

 

Wszystkie osoby zakwalifikowane wcześniej przez pracowników socjalnych i uprawnione do otrzymania takiej formy pomocy proszone są o stawienie się z dowodem osobistym w wyznaczonym dniu i godzinie - celem odebrania żywności.

Jednocześnie przypominamy, że z powodu pandemii koronawirusa w dalszym ciągu obowiązują obostrzenia, dlatego prosimy wszystkie osoby o ich przestrzeganie.

Osoba odbierająca paczkę poza dowodem osobistym powinna zachować dystans min. 2 m. od drugiej osoby,  mieć założoną na usta i nos maseczkę ochronną, rękawiczki i posiadać własny długopis.

 

Osoby odbierające żywność proszone są o zabranie ze sobą poza dowodem osobistym odpowiednich toreb lub kartonów potrzebnych do zapakowania  żywności.