OGŁOSZENIE

Informuję, że Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Pomocy Terapeutycznej będzie czynny:

w miesiącu maju w dniach: 17.05 i 31.05  /piątek/ w godzinach: 16:00 - 19:00

w miesiącu czerwcu w dniach 14.06 i 28.06 /piątek/ w godzinach 16:00 - 19:00

 

Chodecz, 29 stycznia 2019r.

INFORMACJA

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu informuje wszystkie osoby dotychczas korzystające z formy pomocy – tj. dożywiania dzieci
w przedszkolu i szkole,  a które w 2019r. nie złożyły wniosku oraz wymaganych dokumentów poświadczających dochód rodziny z m-ca poprzedzającego wniosek o przyznanie tej formy pomocy, będą  zmuszone pokryć koszty dożywiania dzieci we własnym zakresie.

 

Ponadto tut. Ops informuje, że posiada jeszcze  skierowania na paczki żywnościowe z programu operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020”, współfinansowanego ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym.

 

 

Pomoc w ramach tego Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:

 

- 1402 zł - dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1056 zł - dla osoby w rodzinie

 

Osoby spełniające  powyższe kryteria dochodowe mogą zgłaszać się do siedziby tut. OPS-u w godz. od 8 - 11 – z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny po odbiór  skierowania, a które to skierowanie będzie uprawniać do otrzymania pomocy żywnościowej przez cały okres trwania Podprogramu 2018, tj. w okresie do maja 2019r.