Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów (i/lub opiekunów) oraz członków ich rodzin Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodczu, których dane zbierane są od osób, których dane dotyczą

Інформаційне положення про обробку персональних даних клієнтів (та/або опікунів) та членів їхніх сімей Муніципального та комунального центру соціального забезпечення в Ходчі, дані яких збираються від суб’єктів даних

 

Klauzula informacyjna

Informacje podawane w związku ze zbieraniem danych osobowych od osoby, której dane dotyczą
Działając na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie), podaję następujące informacje:


1) administratorem danych osobowych jest Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Kierownika MGOPS z siedzibą w Chodczu przy ul. Kaliskiej 2, 87-860 Chodecz, dane kontaktowe: numer telefonu: 54 284-80-70, email: mgops(@)chodecz.pl;

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych – iod(@)chodecz.pl;


3) administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e Rozporządzenia, tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z:
- Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r. poz. 1769),
- Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017r. poz. 489),
- Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017r. poz. 1851),
- Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1518 ze zm.),
- Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r. poz. 1860),
- Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014r. poz. 567),
- Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r. poz. 966 ze.zm.),
oraz kodeksu postępowania administracyjnego w celu realizacji zadań wynikających z tych ustaw oraz gdyż jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi mocą ww. przepisów prawa;


4) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych: organom administracji publicznej, skarbowym, windykacyjnym, egzekucyjnym, ubezpieczeniowym, kontrolnym, zabezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji, instytucjom bankowym, dostawcom systemów IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, sądom, organom ścigania, komornikom;


5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym w celu archiwizacji na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;


6) w związku z przetwarzaniem przez MGOPS danych osobowych, przysługuje prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia; prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia; prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia, przy czym w celu realizacji tych praw należy złożyć wniosek z wyprzedzeniem 14 dni;


7) w przypadku uznania, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;


8) podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym oraz równocześnie warunkiem rozpoznania prowadzonej przed administratora danych osobowych sprawy administracyjnej;


9) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia - nie dotyczy;

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Plik do pobrania