PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

PODPROGRAM 2017

 

W  ramach działalności MGOPS w Chodczu współpracuje z różnymi instytucjami, w tym także z Caritas Diecezji Włocławskiej, który także i w tym roku przystąpił po raz kolejny do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

 

Oferowana w ramach tego programu pomoc skierowana jest do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z tej formy pomocy, tj. :

- 1268 zł. w przypadku osoby samotnie gospodarującej;

- 1028 zł. w przypadku osoby w rodzinie.

 

Dla porównania w 2015r. z tej formy pomocy skorzystały 33 rodziny tj.112 osób, w 2016r. były to już 84 rodziny tj. 272 osoby,

a w roku bieżącym – tj. 2017 - pracownicy socjalni MGOPS w Chodczu wydali 291 skierowań dla 782 osób.

Obecnie MGOPS wyczerpał już limit skierowań na paczki żywnościowe. O wydawaniu nowych skierowań ops będzie informował w odpowiednim czasie.