unia

U W A G A ! !

 

Miasto i Gmina Chodecz przedłuża do 30.06.2022r. termin rekrutacji seniorów  do projektu ,,Lepsze jutro – wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia rodziny na terenie Miasta i Gminy Chodecz’’ –  Klub Seniora, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać/składać w biurze projektu mieszczącym się w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, 82 – 860 Chodecz, w godzinach 7:30 – 15:30.

 

Miasto i Gmina Chodecz przedłuża do 30.06.2022r. termin rekrutacji seniorów  do projektu ,,Lepsze jutro – wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia rodziny na terenie Miasta i Gminy Chodecz’’ –  Klub Seniora, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać/składać w biurze projektu mieszczącym się w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, 82 – 860 Chodecz, w godzinach 7:30 – 15:30.