Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu informuje, że wydawanie paczek żywnościowych osobom,

którym wydano skierowania odbędzie się w dniach od 10 do 17  sierpnia 2021 roku w godzinach: od 9.00 do 14.30 z przerwą od 11.00 do 11.30 w budynku  Domu Kultury przy ul. Ogrodowej 7 w Chodczu (stary KLUB).

 

Wszystkie osoby zakwalifikowane wcześniej przez pracowników socjalnych i uprawnione do otrzymania takiej formy pomocy proszone są o stawienie się z dowodem osobistym w wyznaczonym dniu i godzinie - celem odebrania żywności.

Jednocześnie przypominamy, że z powodu pandemii koronawirusa w dalszym ciągu obowiązują obostrzenia, dlatego prosimy wszystkie osoby o ich przestrzeganie.

Osoba odbierająca paczkę poza dowodem osobistym powinna zachować dystans min. 2 m. od drugiej osoby,  mieć założoną na usta i nos maseczkę ochronną, rękawiczki i posiadać własny długopis.

 

Osoby odbierające żywność proszone są o zabranie ze sobą poza dowodem osobistym odpowiednich toreb lub kartonów potrzebnych do zapakowania  żywności.

 

Fundusze Europejskie

REKRUTACJA DO PROJEKTU pt. ,,Lepsze jutro – wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia rodziny na terenie Miasta i Gminy Chodecz”

W związku z realizacją projektu pt. ,,Lepsze jutro – wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia rodziny na terenie Miasta i Gminy Chodecz”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie RPKP.09.03.02 Rozwój usług, ogłasza się nabór uczestników do niniejszego projektu.

Projekt jest skierowany bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:

a) osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie Miasta i Gminy Chodecz,

b) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach niniejszego projektu realizowane będą 2 zadania:

  1. Usługi opiekuńcze poza miejscem zamieszkania - stworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania Klubu Seniora.
  2. Usługi ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny - Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

W Klubie Seniora prowadzone będą następujące zajęcia:

1) szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej,

2) kurs samoobrony dla seniorów,

3) indywidualne spotkania z psychologiem,

4) zajęcia taneczne,

5) zajęcia kulinarne,

6) zajęcia rękodzielnicze,

7) zajęcia relaksacyjno-zdrowotne.

W ramach projektu zaplanowano również wyjazdy całodniowe na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego: wyjazd do Bydgoszczy - Opera Nova - 1 wyjazd/turnus, wyjazd do Włocławka - seans w Multikinie – 2 wyjazdy/turnus.

Realizacja zajęć w Centrum Integracji Międzypokoleniowej będzie obejmowała następujące zajęcia:

- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,

- kurs samoobrony,

- indywidualne spotkania z psychologiem/pedagogiem,

- indywidualne poradnictwo rodzinne,

- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców,

- warsztaty kompetencji społecznych dla rodziców,

- warsztaty kompetencji społecznych dla dzieci,

- warsztaty antydyskryminacyjne dla dzieci i młodzieży,

- warsztaty zarządzania budżetem domowym,

- warsztaty dla rodziców - nowe technologie - jak korzystają z nich dzieci i młodzież,

- warsztaty dla dzieci i młodzieży - zasady korzystania z nowych technologii.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu mieszczącym się w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz w terminie od 4 do 24 maja br. w godzinach 7.30 – 15.30.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji
  2. Formularz rekrutacyjny
  3. Zgoda na publikację wizerunku
  4. Oświadczenie RODO

 

 

KOMUNIKAT

 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODCZU UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA  08 LUTEGO DO 12 LUTEGO 2021R. (PIĄTEK) – BĘDĄ WYDAWANE SKIEROWANIA NA PACZKI ŻYWNOŚCIOWE Z PROGRAMU OPERACYJNEGO „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020”, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM – PODPROGRAM 2020.

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu informuje, że podania o przyznanie pomocy wraz z kompletem dokumentów, oświadczeniem RODO, oświadczeniem majątkowym,  numerem telefonu i numerem konta bankowego wnioskodawcy można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub złożyć do skrzynki podawczej MGOPS Chodecz znajdującej się przy wejściu do Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

Osoby składające dokumenty do skrzynki podawczej proszone są o pobranie, uzupełnienie i dołączenie znajdującego się obok skrzynki oświadczenia o stanie majątkowym oraz oświadczenia RODO.

Osoby, które będą przesyłały dokumenty za pośrednictwem Poczty Polskiej mogą pobrać, wydrukować i uzupełnić powyższe oświadczenia ze strony internetowej ops. Natomiast osoby, które nie mają możliwości wydrukowania oświadczeń, proszone są o odręczne przepisanie, uzupełnienie i podpisanie treści oświadczeń.

Dokumenty ze skrzynki podawczej lub przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej będą rozpatrywane przez poszczególnych pracowników socjalnych, którzy skontaktują się z Państwem telefonicznie.

Informacja ta jest podyktowana troską o zdrowie Państwa i Pracowników MGOPS Chodecz, ponieważ mimo naszych apeli, przychodzą do Ośrodka Pomocy Społecznej osoby chore, co jest bardzo nieodpowiedzialne, ponieważ działa nie tylko na niekorzyść Pracowników ale również Państwa, gdyż zarażenie Pracowników MGOPS spowoduje sparaliżowanie pracy tut. ops a co się z tym wiąże również z brakiem wypłat świadczeń osobom uprawnionym.

 

Dokumenty:

Oświadczenie RODO - plik pdf

Oświadczenie majątkowe - plik docx

Oświadczenie majątkowe - plik pdf

Zaświadczenie o zarobkach - plik pdf

Zaświadczenie o zarobkach - plik docx