MGOPS Chodecz - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu.
Nie posiadasz odpowiedniej wersji Flash Player. Musisz go zaktualizowac klikając poniżej.
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
 
 
O nas
USŁUGI SPOŁECZNE W MIEŚCIE I GMINIE CHODECZ
Aktualności
Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej
Akty Prawne Ustawy
Projekt Systemowy "Kurs na siebie"

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej PDF Drukuj
środa, 30 marca 2011 19:01
Poprawiony: wtorek, 01 października 2013 10:53

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu realizuje zadania wynikające z:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz.728 z późn.zm.)
 2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992 z późn.zm.)
 3. ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz.7 z późn.zm.)
 4. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn.zm.)
 5. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz 734 z późn.zm.)
 6. innych przepisów szczególnych

Tryb postępowania w sprawach pomocy społecznej
 

Tryb działania w sprawach pomocy społecznej określają przepisy Kodeksy postępowania administracyjnego i ustawy o pomocy społecznej. Kompletna obowiązująca procedura składa się z następujących etapów:

 1. Zgłoszenie potrzeby – pisemny wniosek złożony u pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej
 2. Wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny zainteresowanej.
 3. Udokumentowanie sytuacji osobistej i majątkowej oraz powodów ubiegania się o pomoc.
 4. Ustalenie przez pracownika socjalnego wspólnie z osobą zainteresowaną wspólnego planu działań i pomocy.
 5. Podjęcie decyzji o zakresie, formie i terminie udzielania pomocy.
 6. Wydanie decyzji w formie pisemnej i dostarczenie jej adresatowi ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 7. Po uprawomocnieniu się decyzji – realizacja pomocy.

Kryteria przyznawania świadczeń

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):
• ubóstwa,
• sieroctwa,
• bezdomności,
• bezrobocia,
• niepełnosprawności,
• długotrwałej lub ciężkiej choroby,
• przemocy w rodzinie,
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
• braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
• trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
• alkoholizmu lub narkomanii,
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
• klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 542 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 456 zł.
 
Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia:
• zasiłek stały,
• zasiłek okresowy,
• zasiłek celowy,
• specjalny zasiłek celowy,
• zasiłek celowy w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
• dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.